Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: 03.10-14*2
Предмет на поръчката: „Разработване, тестване, внедряване на софтуерна платформа, чрез която да функционира система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г. - „СИСТЕМАТА“, обучаване за работа със СИСТЕМАТА“по проект 2014BG05M9OP001-3.2015.001 „Разработване и внедряване на система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г.“, по ОП РЧР 2014-2020 г.
Дата на публикуване: 17-07-2017 16:40:58
Статус: Възложена
Краен срок за подаване на оферти: 28-08-2017 17:30:00
Документ Описание Дата на публикуване
Обявление по обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка17-07-2017 16:40:58
Решение по обществена поръчкаРешение за откриване17-07-2017 16:40:59
Документация за участиеДокументация за процедура 18-07-2017 15:07:38
Решение по обществена поръчкаРешение за одобряване на обявление за изменение28-07-2017 14:56:18
Обществени поръчкиСъобщение за спиране на процедурата08-08-2017 17:59:06
Решение по обществена поръчкаРешение за одобряване на обявление за изменение _ удължаване на срока за приемане на оферти18-08-2017 16:42:50
Разяснение по обществена поръчкаРазяснение 1 21-08-2017 15:40:13
Разяснение по обществена поръчкаРазяснение 221-08-2017 15:40:13
Разяснение по обществена поръчкаРазяснение 321-08-2017 15:40:13
Окончателен доклад на комисиятаОкончателен доклад на комисията23-11-2017 09:00:50
Решение по обществена поръчкаРешение за определяне на изпълнител23-11-2017 09:00:51
Протокол от дейността на комисиятаПротокол от дейността на комисията23-11-2017 09:00:51
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор за изпълнение08-03-2018 18:04:10
Договор за изпълнение на обществена поръчкаПриложение 1 - Техническа спецификация08-03-2018 18:04:11
Договор за изпълнение на обществена поръчкаПриложения 2 и 3 към договора-Предложение за изпълнение и Ценово предложение08-03-2018 18:04:16
Обявление по обществена поръчкаОбявление за възложена поръчка12-03-2018 17:51:47
Обявление по обществена поръчкаОбявление за приключване на договор24-01-2019 15:30:09